Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, Prefectura Judeţului Ilfov, Niro Investment Group şi Dragonul Roşu au pus la dispoziția doritorilor, în perioada 30 octombrie – 24 noiembrie 2021, un Centru Mobil de Vaccinare, cu sprijinul personalului medical de la Centrul de Vaccinare Medicavol Voluntari.

Cu această ocazie, NIRO Investment Group a organizat Campania cu premii “MARATON VACCINARE – Împreună învingem pandemia, te vaccinezi şi câştigi”.

Tragerea la sorți a câștigătorilor campaniei a avut loc pe 25 noiembrie 2021, la ora: 10.00 și a fost transmisă LIVE pe pagina de facebook Dragonul Roșu.

După validarea taloanelor, vom publica lista completă a câștigătorilor.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CU PREMII “MARATON DE VACCINARE – Împreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigi”

1.1. Campania “ MARATON DE VACCINARE – Împreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigi” (denumită în cele ce urmeaza “Campania”) este organizată şi desfaşurată de NIRO INVESTMENT S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 2, strada Traian nr.184-186, Cladirea Niro Office Building, etaj 4, Corp A, înregistratã la Registrul Comerţului Ilfov cu nr. J40/17034/2018, Cod Unic de înregistrare 6951013 (denumitã în cele ce urmeazã “Organizatorul Sponsor”), împreuna cu Institutia Prefectului Ilfov si Direcția de Sănătate Publica Ilfov (denumiți împreună “Organizatorii”).

1.2. Campania este organizata in conformitate cu prevederile legale și  se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Parti

1.3. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma faptul că Participantii cunosc Regulamentul și sunt de acord cu mecanismul prezentei cam Participantii se obliga sa respecte si să se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului, potrivit celor mentionate mai jos.

2.1. Campania se va desfăşura începând cu data de 10.2021, ora 9.30 şi se va încheia la data de 24.11.2021, ora 14.00.

2.2. Campania se va desfaşura la Centrul de vaccinare mobil organizat de catre Directia de Sănătate Publică Ilfov la punctul de lucru al Organizatorului Sponsor „DR ORIENTAL” din Comuna Dobroeşti, Sat Fundeni, Str. Dragonul Roşu nr.12, Jud. Ilfov („Centrul Comercial”).

2.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi sã respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament al Campaniei MARATON DE VACCINARE – “Împreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigi (denumit în cele ce urmeazã “Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).

2.4. Organizatorul Sponsor îşi rezervã dreptul de a modifica, completa sau schimba Regulamentul Oficial pe parcursul campaniei, precum si de a suspenda și/sau înceta Campania, dar nu înainte de a anunţa publicul.

2.5. Pentru aducerea la cunoştinţa publicului, Regulamentul Oficial este întocmit şi este disponibil prin accesarea paginii de internet www.nirogroup.ro si dragonulrosu.ro, pe toata durata Campaniei. De asemenea, Regulamentul va fi afisat la loc vizil, in perimetrul Centrului de vacinare.

2.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului Sponsor, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, la data inceperii Campaniei, care se vor vaccina cu prima doza de vaccin, doza de rapel sau doza booster, impotriva COVID 19, in centrul de vaccinare mobil organizat de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov la punctul de lucru al Organizatorului „DR ORIENTAL” din Comuna Dobroesti, Sat Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr.12, Jud. Ilfov, in perioada Campaniei, precum si persoanele sub 18 ani, conform pct.3.2. de mai jos, cu urmatoarele exceptii:

3.1.1. Angajatii companiilor ce fac parte din cadrul grupului de companii „Niro Investment”, precum si angajatii societatilor implicate contractual în organizare ori colaboratori ai Organizatorului Sponsor.

Nu au dreptul de a participa la Campanie nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul I ale acestora.

3.2. Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/tutore legal), aceasta insemnand ca parintele/tutorele sa se ocupe de revendicarea premiului.

3.3. Predarea premiilor este un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres, liber exprimat, neconditionat si irevocabil al castigatorilor referitor la faptul ca, în baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea în care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizatorul Sponsor pot fi facute publice si exploatate in scop de marketing si acordare premii, inclusiv publicitar de catre acesta, fara nici un fel de pretentii, de nici o natura, din partea castigatorilor.

3.4. Participantii si castigatorii nu vor solicita Organizatorului Sponsor vreo suma de bani sau vreo alta prestatie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizatorul Sponsor, cu ocazia inscrierii, participarii la Campanie, extragerii si acordarii premiilor.

3.5. Participarea la Campanie a participantilor atrage acceptarea implicita,  neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

3.6. Organizatorul le poate solicita Câștigătorilor consimțământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de reședința și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, Participanții câștigători vor completa și valida o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care Participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

3.7. În cazul descoperirii unor neconcordante intre datele furnizate Organizatorului Sponsor (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

3.8.  Prin inscrierea la Campanie, fiecare participant garanteaza ca:

(a) are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

(b) în eventualitatea castigarii oricarui premiu, Organizatorul Sponsor le poate solicita câștigătorilor consimțământul liber exprimat pentru a participa la actiunile publicitare ale Organizatorului Sponsor, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Organizatorului Sponsor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, participanții câștigători vor completa și valida o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care Participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

3.9.  In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala sau partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data extragerii premiilor, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului, procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul Sponsor este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

3.10. Organizatorul Sponsor isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

4.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

4.1.1. Pentru inscrierea valabila în vederea participarii la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare potrivit prevederilor Sectiunii 3;
 2. inscrierea sa se faca exclusiv in perioada Campaniei mentionate la Sectiunea 2;
 3. participantul trebuie sa fie de acord cu politica privind protectia datelor mentionata în Anexa    1 din prezentul  Regulament.

4.2. Mecanismul Campaniei

4.2.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie să se vaccineze împotriva COVID 19 în perioada stabilita la Sectiunea 2 din Regulament.

4.2.2. Participantii trebuie să pastreze Adeverinta eliberata de Ministerul Sanatatii, original, care face dovada efectuarii vaccinului impotriva COVID 19, adeverinta pe care o vor  prezenta la ridicarea  (inmanarea) premiilor.

4.2.3.. Participantii vor completa talonul destinat inscrierii in Campanie.

4.2.4.. Pentru ca inscrierea in Campanie sa fie validata, participantii trebuie sa completeze toate câmpurile talonului cu datele corecte  (nume,  prenume, nr.  telefon, localitate de domiciliu/resedinta, serie si numar document de identitate, data, semnatură) si să-si exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2.5.  Datele de participare vor fi completate corect si complet, astfel încât pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta  este desemnat castigator  prin tragerea  la sorti.

4.2.6. Talonul de participare, completat, va fi introdus în urna mobilă instalată la centrul de vaccinare împotriva COVID 19 “DR ORIENTAL” din Comuna Dobroeşti, Sat Fundeni, Str. Dragonul Roşu nr.12, Jud. Ilfov.

4.2.7.  Dupa încheierea Campaniei, în data de 24.11.2021 ora 14.00, urna  va fi sigilata si transportata la  punctul de lucru al Organizatorului Sponsor: Centrul Comercial Dragonul Rosu Megashop din comuna Dobroesti, Sat Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr.1-10, jud. Ilfov, unde vor fi depozitate în sigurantă, până la data desemnarii  castigatorilor prin tragere la sorti.

4.3. Desemnarea câștigătorilor. Validarea

4.3.1.  Desemnarea câstigatorilor se va realiza prin tragere la  sorti, ce se va  organiza  în data de data de 25.11.2021 ora 16.00, în comuna Dobroesti, Sat Fundeni, Centrul Comercial Dragonul Rosu Megashop, str. Dragonul Rosu nr.1-10, jud. Ilfov, de catre o comisie desemnata prin decizie de catre conducerea Organizatorului Sponsor.

4.3.2 Extragerea se va organiza, in direct, pe pagina de facebook „complexuldragonulrosu”, va fi înregistrată video si va ramane postată ulterior pe site-ul Organizatorului Sponsor  www. dragonulrosu.ro.

4.3.3. Participă la tragerea la sorti toti participantii înscrisi în Campanie, conform art.4.2.   din Regulament.

4.3.4. Comisia va verifica daca participantii si-au consemnat pe talonul de participare, in clar: numele si prenumele, adresa de resedinta/domiciliu, numarul de telefon, seria si numarul actului de identitate, data si semnatura. Dupa extragerea si validarea castigatorilor, Organizatorul Sponsor va proceda la încheierea unui proces verbal in care va consemna:

 1. Numele si prenumele castigatorilor;
 2. Premiul acordat.

Taloanele castigatoare vor fi anexate la procesele verbale intocmite de comisia de validare a castigatorilor, arhivate si pastrate, constituindu-se in documente primare de evidenta contabila.

4.3.5.  Ulterior desemnarii câstigătorilor Campaniei, Organizatorul Sponsor va proceda  la validarea acestora, după ce va verifica îndeplinirea conditiilor privind  înscriere a  participantilor si modul de desfasurare a Campaniei.

4.3.6. Astfel, pentru ca un participant sa poată fi desemnat drept castigator al Campaniei, este necesara îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii:

a) castigatorul îndeplineste conditiile de înscriere în Campanie, potrivit prevederilor Sectiunii 3;

b) castigatorul s-a înscris in Campanie conform 4.2.1 si art. 4.2.2.

c) castigatorul prezinta Adeverinta de Vaccinare eliberata de Ministerul Sanatatii in care este evidentiata data la care s-a efectuat prima doza de vaccin, rapelul sau doza booster impotriva Covid 19.

4.3.7. Participantii care au fost desemnati castigatori ai unui premiu, vor fi contactati de  catre reprezentantii Organizatorului sponsor la numarul de telefon completat in formularul de înscriere, in maxim  3 (trei) zile lucratoare de la momentul în care a fost validat drept caștigator prin tragere la Organizatorul   Sponsor  va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare. De asemenea, datele (nume/prenume) participanților câștigători care si-au exprimat acordul expres în acest sens, vor fi facute publice, pe site-ul www.nirogroup.ro si www.dragonulrosu.ro, pana in data de 25.12.2021.

4.3.8. Pentru a fi validati drept castigatori, participantii selectati prin tragere la sorti  vor  îndeplini cumulativ urmatoarele conditii:

a) Vor furniza Organizatorului Sponsor informatiile solicitate in legatura cu participarea la Campanie, la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: nume, prenume,  adresa  de e-mail (optional),  iar ulterior,

b) vor transmite Organizatorului Sponsor, prin email (format digital – scan/poza) sau posta (copie adeverinta/certificat ) in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, Adeverinta de Vaccinare eliberata de Ministerul Sanatatii in care este evidentiata data la care s-a efectuat prima doza de vaccin, rapelul, sau doza booster impotriva Covid 19, data care trebuie sa corespunda cu intervalul desfasurarii Campaniei.

4.4. Intrarea în posesia Premiului

4.4.1. Prin înstiintarea de ridicare a premiilor, li se va comunica castigatorilor locatia, data si intervalul orar în care acestia trebuie să se prezinte pentru ridicarea acestora, precum si termenul pentru ridicarea premiilor. De asemenea, castigatorilor li se va comunica si numarul de telefon al reprezentantului Organizatorului Sponsor, pentru a putea lua legatura cu acesta în cazul in care apar evenimente neprevazute ce îi impiedica să se prezinte în vederea ridicarii premiilor. În cazul in care, castigatorul, dupa înstiintare, nu se prezinta in termen de 30 (treizeci) de zile la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicarea premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulându-se.

Daca premiul nu poate fi acordat câştigătorului de drept, acesta va fi acordat castigatorului de rezerva în urmatoarele conditii: dacă persoana câştigătoare este în imposibilitatea de a beneficia de premiu (boală, forţă majoră sau alte evenimente neprevăzute); dacă nu poate fi contactat in termen de maxim 10 (zece) zile de la data extragerii la numărul de telefon din talonul de participare la Campanie; dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat; câştigătorul nu acceptă premiile. În cazul aparitiei vreuneia din situatiile mai sus enuntate, Organizatorul Sponsor, va efectua in termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data extragerii, o nouă tragere la sorţi.

Având în vedere caracterul opţional al participării la concursul vizat de prezentul Regulament, în cazul în care un câştigător refuză premiul câştigat, va semna o declaraţie pe propria răspundere prin care va declara că renunţă la premiul oferit şi la orice alte drepturi legate de acest premiu.

Toate premiile se ridică în baza unui act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport) valabil. Predarea   premiului  se  va  face  pe  baza   unui proces  verbal   de  predare – primire, pe care castigatorul va trebui sa îl semneze în momentul primirii premiului. Pentru autoturism se va preda si factura  fiscala.

În situaţia în care un minor va fi desemnat câştigător al unuia din premiile concursului, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al părintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui să pună la dispoziţia Organizatorului Sponsor următoarele documente: copie după actul de identitate al părintelui sau tutorelui legal; proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului; o declaraţie prin care Organizatorul Sponsor este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului respectiv către minorul aflat în grija sa, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de acesta.

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca au fost primite la Organizatorul Sponsor pana la data de 25.12.2021. Contestatiile vor fi trimise prin posta la adresa Organizatorului sponsor : Comuna Dobroesti, sat Fundeni, Centrul Comercial Dragonul Rosu Megashop, etaj 3, str. Dragonul Rosu nr.1-10, Jud. Ilfov.

4.4.2. Organizatorul Sponsor isi rezerva dreptul de a nu mai oferi Premiul daca, atât câstigatorul desemnat, cât si rezervele nu întrunesc conditiile de validare, conform art.4.3.

5.1. Cu ocazia tragerii la sorti vor fi extrasi câstigătorii premiilor oferite în cadrul  Campaniei  dupa cum urmeaza:

Categoria I    –     1 câștigător pentru premiul constând în autoturism DACIA DUSTER 

Categoria II –  5 câștigători pentru premiul constând în câte un TELEVIZOR LED SMART SAMSUNG, diagonala 125 cm

Categoria III – 5 câștigători pentru premiul constând în câte un ROBOT DE BUCATARIE BOSCH

Categoria IV  –   5 câștigători pentru premiul constând în câte o TABLETA SAMSUNG GALAXY Tab A7

Categoria V –  5 câștigători pentru premiul constând în câte o COMBINA FRIGORIFICĂ GORENJE

Categoria VI –   5 câștigători pentru premiul constând în câte o MASINA DE SPALAT RUFE FRONTALA SLIM INDESIT

Categoria VII – 5 câștigători pentru premiul constând în câte un SOUNDBAR SAMSUNG

Categoria VIII –  5 câștigători pentru premiul constând în câte un TELEFON HUAWEI P Smart 2021

Categoria IX  –  5 câștigători pentru premiul constând în câte un ASPIRATOR CU SAC PHILIPS

Categoria X –   5 câștigători pentru premiul constând în câte un CUPTOR MICROUNDE CU GRILL SAMSUNG

Categoria XI –  5 câștigători pentru premiul constând în câte un FIER DE CALCAT TEFAL

Pentru prima categorie se vor extrage  2 rezerve, iar pentru celelalte categorii câte 3 rezerve.

5.2. Valoarea estimativa a premiilor este de :

a) valoarea estimativa a premiului din Categoria I este de 82.758 lei (TVA inclus);

b) valoarea estimativa a premiilor din Categoria II este de 10.541 lei (TVA inclus);

c) valoarea estimativa a premiilor din Categoria III este de 7.245 lei (TVA inclus);

d) valoarea estimativa a premiilor din Categoria IV este de 6.229 lei (TVA inclus);

e) valoarea estimativa a premiilor din Categoria V este de 6.099 lei (TVA inclus);

f) valoarea estimativa a premiilor din Categoria VI este de 5.499 lei (TVA inclus);

g) valoarea estimativa a premiilor din Categoria VII este de 5.495 lei (TVA inclus);

h) valoarea estimativa a premiilor din Categoria VIII este de 4.312 lei (TVA inclus);

i) valoarea estimativa a premiilor din Categoria IX este de 4.240 lei (TVA inclus);

j) valoarea estimativa a premiilor din Categoria X este de 2.499 lei (TVA inclus);

k) valoarea estimativa a premiilor din Categoria XI este de 1.932 lei (TVA inclus);

Valoarea estimativa a tuturor premiilor Campaniei este de 136.849 (unasutatreizecisisasemiioptsutepatruzecisinoua) lei (TVA inclus), fara impozitele aferente.

5.3. Premiile sunt atribuite conform mecanismului descris la sectiunea 4.

5.4. Imaginile premiilor utilizate în materialele de promovare a Campaniei sunt folosite doar cu titlu de prezentare, neangajând în vreun fel răspunderea Organizatorului Sponsor.

5.5. Nu este admisa compensarea în bani a premiilor sau a altor beneficii în locul premiilor. În cazul in care castigatorul nu poate ridica personal premiul, acesta poate delega un reprezentant legal prin procura autentificata de notariat pentru a ridica premiul în numele sau. Reprezentantului legal îi revin toate obligatiile prevazute în prezentul Regulament.

6.1. Organizatorul Sponsor se obliga sa plateasca catre bugetul de stat impozitul   datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul  Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Premiile concursului sunt acordate numai dupa întocmirea formalitatilor necesare punerii in posesie.

7.1.  Campania MARATON DE VACCINARE – Împreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigi”, va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului pe site-ul www.dragonulrosu.ro. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizatorul Sponsor.

8.1.  În eventualitatea  unei  dispute asupra validitatii unei inscrieri în cadrul acestei  Campanii, decizia Organizatorului Sponsor este definitivă.

8.2.  Organizatorul Sponsor nu iși va asuma nicio raspundere si nu va putea fi implicat  în niciun litigiu în ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate  de catre Participant în Iegatura cu aceasta Campanie.

8.3. Organizatorul Sponsor nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

b) inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

c) eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale participantilor;

d) eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului Sponsor, fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor; ca atare Organizatorul Sponsor nu are niciun fel de obligatii in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;

e) Organizatorul Sponsor nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/înmanarea premiilor cauzate de intarzieri în prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia;

8.4. Participantii la Campanie  accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizatorul Sponsor in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

8.5. Organizatorul Sponsor are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

9.1.   Eventualele litigii aparute intre Organizatorul Sonsor si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10.1. Orice tentativa de fraudare si/sau frauda a mecanismului Campaniei din partea participantilor va fi adusa la cunostinta  autoritatilor competente. Până la solutionarea investigatiei penale, dreptul participantilor implicati la premiile   acordate de Organizatorul Sponsor in baza prezentului Regulament va fi suspendat. În masura în care in urma procesului penal referitor la tentativa de frauda si/sau frauda rezulta o sentinta de condamnare definitiva a participantilor, acestia pierd definitiv si irevocabil dreptul de a solicita bonusurile rezultate din participarea frauduloasa la prezenta Campanie.

11.1. Informatii cu privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal  se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr.1.

12.1.  Deciziile Organizatorului Sponsor privind Campania sunt finale si aplicabile  tuturor participantilor.

12.2. Premiile neacordate/nerevendicate vor ramane in posesia Organizatorului    Sponsor care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3.   În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide în masura în care pot produce  efecte juri dice,chiar in absenta conditiilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a fost semnat intr-un singur exemplar original, care ramane in arhiva Biroului Notarial.

1.    Prelucrarea datelor personale

NIRO INVESTMENT S.A. informează participanții despre prelucrarea datelor personale prin structurile sale funcționale și despre drepturile acestora, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. Această informare se face în scopul de a clarifica modalitățile în care NIRO INVESTMENT S.A. si DRAGONUL ROSU S.A. cu sediul social în Comuna Dobroiesti, jud. Ilfov, str. Dragonul Rosu nr.1-10, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J23/780/2003, Cod de Inregistrare Fiscala RO15419962folosește datele cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, participanții sunt informați că NIRO INVESTMENT S.A. si S.C. DRAGONUL ROSU S.A., prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.

Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail dpo@nirogroup.ro sau la sediul NIRO Investment SA din Bucuresti str. Traian 184-186, Cladirea Niro Office Building, corp A, etaj 4, sector 2, București.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa https://nirogroup.ro/politica-de-confidentialitate/.

2.    Categorii de date cu caracter personal procesate:

 • Nume și prenume
 • Adresa de domiciliu
 • Serie si numar act de identitate
 • Cod numeric personal
 • Număr de telefon
 • Semnătură

Datele personale furnizate în calitate de participantsunt necesare pentru a face posibilă participarea și pentru revendicarea premiilor la Campania “ MARATON DE VACCINARE – Împreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigipe care NIRO INVESTMENT S.A. o organizează. Organizatorul le poate solicita câștigătorilor consimțământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de reședința și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, Participanții câștigători vor completa și valida o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care Participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

 

3.    Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la Campania “MARATON DE VACCINAREÎmpreună învingem pandemia; te vaccinezi si câștigi vor fi prelucrate de către NIRO INVESTMENT S.A. si DRAGONUL ROSU S.A., în baza urmatoarelor temeiuri:

 • consimtamant;
 • obligatia legala si
 • interese legitime, dupa cum urmeaza:
  1. organizarea si desfasurarea campaniei si acordarea premiilor castigatorilor – utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor (consimtamantul persoanelor vizate);
  2. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala);
  3. solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniei si acordarea premiilor (interesul legitim);
  4. activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala)

4.    Transferul datelor cu caracter personal

În anumite situații, NIRO INVESTMENT S.A. poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin, către următorii utilizatori externi:

 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
 • Ministerul Sănătății
 • Ministerul Finanțelor
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Organele de control abilitate: Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Corpul de Control al Primului-Ministru, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 • Organele de cercetare penală;
 • Instanțele de judecată;
 • Instituții bancare și financiar de procesare plăți;
 • Alte autorități ale administrației centrale și locale, conform prevederilor legale.

5.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către NIRO INVESTMENT S.A. atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale și a prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, NIRO INVESTMENT S.A. va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

NIRO INVESTMENT S.A. si DRAGONUL ROSU S.A.  va prelucra datele cu caracter personal în vederea realizării scopurilor de prelucrare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, NIRO INVESTMENT S.A. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

6.    Securitatea datelor cu caracter personal

NIRO INVESTMENT S.A. si DRAGONUL ROSU S.A.  se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor sale cu caracter personal de către NIRO INVESTMENT S.A.

Persoanele vizate, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către NIRO INVESTMENT S.A. si S.C. DRAGONUL ROSU S.A. , au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul de rectificare;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor.

8.    Exercitarea dreptului de ștergere a datelor personale

Dreptul de ștergere a datelor personale poate fi exercitat în următoarele situații:

 • când datele au fost prelucrate ilegal (adică în alt scop decât în cel pentru care au fost colectate inițial);
 • când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate inițial;
 • când datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a solicitantului (cum ar fi, de exemplu, un act normativ);
 • când persoana vizată se opune prelucrării, fără să existe motive legitime din partea NIRO INVESTMENT S.A. si S.C. DRAGONUL ROSU S.A.  care să impună totuși acest lucru.